Huize Jan De Wachter

OPNAMEPROCEDURES

Kandidaat-bewoners kunnen zich, hetzij persoonlijk, hetzij via hun doorverwijzer, aanmelden bij de verantwoordelijken voor de intake, Lieven De Schepper, Evelien Van Vlasselaer of Jasmien Symons op het nummer: 02 /880 06 10.

Tijdens de aanmelding worden de eerste gegevens genoteerd en wordt een psychiatrisch verslag gevraagd.  Zodra dit verslag ontvangen is, wordt de kandidaat bewoner uitgenodigd voor een eerste intakegesprek.  De bedoeling van dit gesprek is zicht te krijgen op de voorgeschiedenis, de huidige situatie en de problematiek van de kandidaat-bewoner, om zo zijn functioneren te kunnen inschatten. Ook de motivatie van de kandidaat-bewoner wordt grondig bevraagd. 

Bij een positieve beoordeling van de kandidaat op de teamvergadering, kan de kandidaat het gemeenschapshuis bezoeken en kennismaken met de medebewoners.  Na dit bezoek wordt hij uitgenodigd voor een tweede gesprek met onze psychiater.  Hier wordt vooral aandacht besteed aan de medisch-psychiatrische problematiek.  Pas na dit gesprek wordt er een definitieve beslissing genomen over het al dan niet aanvaarden van de kanidaat.  

Indien er toch nog twijfels rijzen bij de kandidaat kan er nog een derde gesprek gepland worden.


Indien er plaats vrij is kan de kandidaat opgenomen worden en worden er verdere afspraken gemaakt om de opname zo vlot mogelijk te laten verlopen.  Indien er geen plaats meer is komt hij op de wachtlijst en wordt hij aangemoedigd om ook op andere plaatsen zich kandidaat te stellen.

 

Opnamevoorwaarden:

Belangrijk: kandidaten met een alcoholafhankelijkheid moeten minstens 6 maand nuchter zijn alvorens ze zich kandidaat kunnen stellen, bij middelenafhankelijkheid vragen we dat ze minstens 1 jaar clean zijn. 

Verder vragen we rekening te houden met volgende opnamevoorwaarden:

- een gestructureerde dagactiviteit hebben van minimum 2 dagen,

- zelfstandig voorgeschreven medicatie kunnen beheren,

- kunnen instaan voor dagdagelijkse huishoudelijke taken zoals zelfstandig kunnen koken, kuisen, wassen en strijken,...

- zich laten begeleiden door een psychiater en indien nodig door een psychotherapeut

 

Initiatief beschut wonen - vzw Huize Jan De Wachter
Broustinlaan 96 | 1083 Ganshoren | Tel.: 02 / 880 06 10 Fax: 02/ 880 06 11 | www.hjdw.be | info@hjdw.be
ondernemingsnummer: 0451- 562021 | PRP: Brussel