Huize Jan De Wachter

WERKING

Een Initiatief Beschut Wonen (IBW) biedt gespecialiseerde begeleiding aan personen met een psychiatrische en/of psychosociale problematiek, die omwille van hun kwetsbaarheid (nog) niet in staat zijn volledig zelfstandig te leven. 

Begeleiding binnen IBW Huize Jan De Wachter kan worden aangeboden enerzijds in onze gemeenschapshuizen en anderzijds onder de vorm van begeleiding aan huis.

 

Gemeenschapshuizen

We bieden een aangepaste gestructureerde woonvorm aan binnen onze gemeenschapshuizen. De bewoners wonen er samen, waarbij ze elk een eigen individuele kamer hebben en de andere ruimtes zoals living, keuken en badkamer delen. 

Voor sommigen is het gemeenschapswonen kortdurend van aard en vormt deze de overstap naar een zelfstandig leven en een eigen woonst. Anderen hebben langdurig nood aan begeleiding en voor hen is het eerder een definitieve woonvorm. We bespreken en evalueren samen met de bewoner hoelang ze verblijven in de gemeenschapshuizen, afhankelijk van hun mogelijkheden en ondersteuningsnood. 

 

Individueel Beschut Wonen

Bewoners die na een verblijf in onze gemeenschapshuizen kiezen voor een eigen woonst maar nog verdere begeleiding wensen, kunnen beroep doen op het individueel beschut wonen. 

Maar ook mensen die niet eerst in onze gemeenschapshuizen hebben verbleven en een eigen woonst hebben, kunnen beroep doen op begeleiding aan huis.  

Als derde vorm van het individueel  beschut wonen, is er de begeleiding aan huis in onze studio van AIS-SVK Jette (zie erkenning). 

 

DOEL(GROEP) 

 

Onze werking laat zich inspireren door het rehabilitatiedenkkader. Rehabilitatie richt zich niet primair op het genezen van psychopathologie maar op een verbetering van het functioneren van een individu in een concrete omgeving.

 

Rehabilitatie vertoont drie kenmerken:

- Het zoeken naar praktische oplossingen voor alledaagse problemen

- Het vormen van nieuwe netwerken bij sociaal vereenzaamde mensen

- Een integrale benadering die zich uitstrekt over verschillende levensgebieden.

Onze doelgroep is vrij gevarieerd en bestaat uit:

 

- mensen met een (eerder chronische) gestabiliseerde psychiatrische problematiek,

- mensen die na een opname en behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis of PAAZ-afdeling nog nood hebben aan verdere ondersteuning,

- mensen voor wie het volledig zelfstanding wonen moeilijk loopt en die kiezen voor een meer gestructureerde woonvorm

 

BEGELEIDING

Individueel:

Iedere bewoner krijgt bij de start een referentbegeleider toegewezen. Minstens één keer per week is er een individueel begeleidingsmoment dat plaatsvindt tijdens een huisbezoek. Tijdens dit begeleidingsmoment kunnen verschillende zaken besproken en opgenomen worden. Er wordt gewerkt rond de individuele doelstellingen en werkpunten, het begeleidingsplan wordt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. De begeleiding richt zich op meerdere levensdomeinen (psychische en fysieke gezondheid, dagbesteding, wonen, hulp bij administratie,...), met als doel te kunnen komen tot een zo groot mogelijke participatie aan het sociaal-maatschappelijk leven. 

Groep:

Binnen de gemeenschapshuizen wordt er, naast de individuele begeleiding, wekelijks ook een bewonersvergadering georganiseerd. Hier kunnen zaken aan bod komen die betrekking hebben op het samenwonen. Tevens proberen we geregeld een groepsactiviteit te organiseren (museumbezoek, expo, cinema,…), die al dan niet open staat voor het individueel beschut wonen.  

 

24/24 permanentie:

Aangezien de begeleiders niet alle dagen aanwezig zijn, beschikken ze over een gsm van wacht.  Zo kunnen de bewoners bij dringende vragen of noodgevallen beroep doen op de begeleiders en dit 7 dagen op 7 en 24u op 24u.

 

FAMILIEBELEID

Familieleden en andere belangrijke naasten zijn vaak de enige constante in het leven van de bewoner, die doorheen de jaren in contact gekomen zijn met verschillende hulpverleners en voorzieningen.  Ze kennen de bewoner door en door, kennen hun sterktes, hun zwaktes en ze kunnen positieve bijdragen leveren in het herstelproces van de bewoner. Daarom wil HJDW hen dan ook betrekken in de begeleiding van hun familielid.  

 

EXTERNE HULPVERLENERS

Om de bewoners te reïntegreren in het sociaal maatschappelijk leven en zorg op maat te bieden, trachten wij het netwerk rond de persoon uit te breiden waardoor een sociaal vangnet wordt gecreëerd. Er wordt regelmatig een overleg georganiseerd tussen alle betrokken hulpverleners rond één bewoner, in aanwezigheid van de bewoner in kwestie. Het doel van systematisch overleg is, in eerste instantie, kennismaking tussen de hulpverleners. Nadien kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden zodat er geen overlappingen zijn in het hulpverleningsaanbod en er duidelijkheid is rond het begeleidingsplan.

Initiatief beschut wonen - vzw Huize Jan De Wachter
Broustinlaan 96 | 1083 Ganshoren | Tel.: 02 / 880 06 10 Fax: 02/ 880 06 11 | www.hjdw.be | info@hjdw.be
ondernemingsnummer: 0451- 562021 | PRP: Brussel