OPNAMEPROCEDURES

Kandidaat-bewoners kunnen zich, hetzij persoonlijk, hetzij via hun doorverwijzer, aanmelden bij de verantwoordelijken voor de intake, Lieven De Schepper, Evelien Van Vlasselaer of Annelien Pollaris op het nummer: 02 /880 06 10.

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een eerste intakegesprek.  De bedoeling van dit gesprek is zicht te krijgen op de voorgeschiedenis, de huidige situatie en de problematiek van de kandidaat-bewoner, om zo zijn functioneren te kunnen inschatten. Ook de motivatie van de kandidaat-bewoner wordt grondig bevraagd.  Een medisch rapport van voorafgaande hospitalisaties of ambulante behandeling wordt opgevraagd.  Zonder dit verslag wordt er geen beslissing genomen.

Bij een positieve beoordeling van de kandidaat op de teamvergadering, kan de kandidaat het gemeenschapshuis bezoeken en kennismaken met de medebewoenrs.  Na dit bezoek wordt hij uitgenodigd voor een tweede gesprek met onze psychiater.  Hier wordt vooral aandacht besteed aan de medisch-psychiatrische problematiek.  Pas na dit gesprek wordt er een definitieve beslissing genomen over het al dan niet aanvaarden van de kanidaat.  

Indien er toch nog twijfels rijzen bij de kandidaat kan er nog een derde gesprek gepland worden.


Indien er plaats vrij is kan de kandidaat opgenomen worden en worden er verdere afspraken gemaakt om de opname zo vlot mogelijk te laten verlopen.  Indien er geen plaats meer is komt hij op de wachtlijst en wordt hij aangemoedigd om ook op andere plaatsen zich kandidaat te stellen.